RCL Statūti

Priekšvārds

„Harley Owners Group (H.O.G) nodaļu statūti” ir dokuments, kas nosaka attiecības starp vietējo nodaļu, atbalstošo izplatītāju un HOG. Statūtu sadaļas ir saistošas; statūtiem jebkuru neskaidrību gadījumā ir noteicošais spēks. Nodaļām, kas ir reģistrētas kā bezpeļņas organizācijas, šie statūti skatāmi kopā ar organizācijas papildstatūtiem. Atbalstošā izplatītāja pienākums ir nodrošināt, lai viņa nodaļa atbilst prasībām, kas ir noteiktas H.O.G. statūtos. Direktoram un citām amatpersonām ir jāievēro „H.O.G. nodaļu statūti” visā nodaļas darbībā un aktivitātēs.


Satura rādītājs:

Ievads
1. Mērķis
2. Atbalsts
3. Iesniegums
4. Nosaukums un piederība
5. Amatpersonas
6. Biedra statuss
7. Biedra nauda
8. Darbība
9. Nodaļas publikācijas
10. Firmas zīmes
11. Papildstatūti
12. Labojumi
13. Naudas izmaksas
14. Prasību neatzīšana
15. Valsts un vietējie likumi
16. Darbības stratēģija


Ievads


Harley Owners Group (H.O.G.) ir organizācija, ko dibinājusi un atbalsta Harley – Davidson Motor Company. Grupa tika dibināta, lai piedāvātu motobraukšanas priekšrocības un pakalpojumus Harley-Davidson entuziastiem visā pasaulē un attīstītu tuvas attiecības starp Harley-Davidson braucēju, Harley-Davidson izplatītāju un Harley-Davidson Motor Company.
Iespēja atklāt neatkarīgu nodaļu, kas ir saistīta ar Harley Owners Group, tiek piedāvāta, lai apvienotu biedrus pēc kopējas intereses motobraukšanas aktivitāšu veicināšanā. Katras nodaļas mērķis ir radīt paaugstināta entuziasma līmeni braukšanā ar Harley-Davidson motocikliem. Nodaļai ir jābūt ģimeniski orientētai un nepolitiskai organizācijai.

1. Mērķis


1. Vietējās nodaļas mērķis ir veicināt Harley Owners Group biedru motobraukšanas aktivitātes, vadot nodaļas aktivitātes un veicinot piedalīšanos citos H.O.G. pasākumos.
2. Nodaļas aktivitātes un darbības ir jāvada saskaņā ar ģimenisku, nepolitisku filozofiju.

2. Atbalsts


1. Katru nodaļu ir jāatbalsta autorizētam Harley-Davidson izplatītājam. Lēmumu atbalstīt nodaļu pieņem vienīgi pats izplatītājs.
2. Autorizētais Harley-Davidson izplatītājs drīkst atbalstīt tikai vienu H.O.G. nodaļu.
3. Atbalstošajam izplatītājam ir pilnīgas tiesības pieprasīt, lai sponsorējamā nodaļa vada savas darbības un aktivitātes saskaņā ar atbalstošā izplatītāja noteikumiem. Atbalstošais izplatītājs var pieprasīt, lai nodaļa darbojas un vada aktivitātes saskaņā ar šiem statūtiem un H.O.G. darbības stratēģiju.
4. Atbalstošajam izplatītājam ir virsvadība un apstiprinātāja tiesības attiecībā uz visu nodaļas publikāciju saturu.
5. Atbalstošajam izplatītājam ir virsvadība par visiem jautājumiem, kas attiecas uz nodaļas biedriem.
6. Atbalstošais izplatītājs drīkst noteikt nodaļas biedru maksu, kuru drīkst lietot tikai nodaļas administratīvajiem izdevumiem.
7. Nodaļām, kas ir reģistrētas kā bezpeļņas organizācijas, lūdzu lasīt šo sadaļu saistībā ar nodaļas papildstatūtiem.

3. Iesniegums un attiecību termiņš


1. Harley Owners Group kā daļa no Harley-Davidson Motor Company ir pārvaldes orgāns visām H.O.G. nodaļām. Katra nodaļa, kas ir apstiprināta Harley Owners Group, ir atsevišķa un neatkarīga organizācija, kas sniedz pakalpojumus tās biedriem uz bezpeļņas principiem.
2. Katrai apstiprinātajai nodaļai ir stingri jāievēro šos statūtus un H.O.G. darbības stratēģiju.
3. Apstiprinātās nodaļas ir nosauktas attiecīgās pilsētas vai atbalstošā izplatītāja darbības vietas vārdā. H.O.G. ir tiesības apstiprināt nodaļu nosaukumus.
4. Ja H.O.G. pēc saviem ieskatiem nolemj, ka nodaļa neievēro šos statūtus, H.O.G. drīkst anulēt šīs nodaļas kā H.O.G. apstiprinātas organizācijas atzīšanu. Arī izplatītāji drīkst anulēt savu nodaļu atbalstīšanu jebkurā brīdī, līdz ar to ir pārtraukta arī nodaļas apstiprināšana H.O.G.

5. Amatpersonas


1. Uzņemtajās nodaļās ir šādas galvenās amatpersonas: direktors (Director), direktora vietnieks (Assistant director), mantzinis (Treasurer) un sekretārs (Secretary). Pēc vajadzības drīkst tikt nozīmētas arī citas pamata amatpersonas.
2. Atbalstošais izplatītājs pieņem atbalstošā direktora amatu. Viņš drīkst pieņemt jebkura nosaukuma amatpersonu ar atbilstošiem pienākumiem un drīkst atcelt jebkuru amatpersonu pēc paša izplatītāja ieskatiem. Atbalstošais izplatītājs drīkst noteikt, kā nodaļas amatpersonas tiek izraudzītas, kā arī viņu pilnvaru laiku. Nodaļām, kas ir reģistrētas kā bezpeļņas organizācijas, amatpersonu nozīmēšana un atsaukšana jāsaskaņo ar nodaļas papildstatūtiem.
3. Atbalstošajam izplatītājam ir tiesības pieprasīt, lai nodaļa ievēro atbalstošā izplatītāja noteikumus, un viņam ir jāapliecina H.O.G., ka nodaļa ievēro šos statūtus un darbības stratēģiju.
4. Galveno nodaļas amatpersonu pienākumi un atbildība ir šādi:
1. Direktors (Director). Direktoram ir jāievēro šie statūti un nodaļas papildstatūti, jāvada nodaļas sapulces un jākoordinē nodaļas darbinieku pienākumus.
2. Direktora vietnieks (Assistant Director). Direktora vietniekam ir jāpalīdz Direktoram viņa pienākumu pildīšanā. Direktora vietnieks ir atbildīgs arī par biedru piesaistīšanu, biedru orientēšanu, biedru saglabāšanu un nodaļas biedru informēšanu par H.O.G. programmām.
3. Mantzinis (Treasurer). Mantzinis ir atbildīgs par nodaļas naudas līdzekļu savākšanu un izmaksām, ziņojot par finansiālajiem darījumiem biedriem katru mēnesi, iesniedzot gada finansiālo pārskatu H.O.G., ievēro visas ieņēmumu - izdevumu reģistrācijas un atskaites prasības un ir atbildīgs par nodaļas kompensācijas iesnieguma iesniegšanu kopā ar pieprasītajiem dokumentiem.
4. Sekretārs (Secretary). Sekretārs ir atbildīgs par nodaļas administratīvajām vajadzībām, par nodaļas gadskārtējās sapulces un parasto sanāksmju protokolēšanu, pārrauga biedru reģistra darbinieka darbu, nodrošinot, ka visi nodaļas biedri ir aktuāli H.O.G. biedri, saglabā parakstītu ikgadējo nodaļas biedra reģistrācijas formu un ziņojumu, kas tiek parakstīts katru gadu, iesniedz H.O.G. H.O.G. nodaļas statūtu pieteikumu jebkurus citus ziņojumus, ko pieprasa H.O.G. Turklāt sekretāram ir jānodrošina, lai tiktu ievērotas visas apdrošināšanas prasības (ieskaitot dalībnieku parakstus uz pieprasītajām ziņojuma formām) un oficiālās saskaņošanas ar vietējām varas iestādēm. Sekretāram ir jānodrošina ziņojumu par savainojumiem formu sagatavošanu, savlaicīgu ziņojumu par savainojumiem iesniegšanu attiecīgajai apdrošināšanas kompānijai un jābūt atbildīgam par ziņojumu formu un savainojumu ziņojumu formu pildīšanu un uzglabāšanu.

5. Citu iespējamo (neobligāto) nodaļas amatpersonu pienākumi un atbildība:


1. Aktivitāšu darbinieks (Activities Officer). Aktivitāšu darbinieks ir atbildīgs par nodaļas pasākumu vadīšanu.
2. Harley dāmu darbiniece (Ladies of Harley Officer). LOH darbiniece ir atbildīga par sieviešu kārtas biedru iedrošināšanu aktīvi piedalīties nodaļas darbībā.
3. Ceļa kapteinis (Road Captain). Ceļa kapteinis (-ņi) ir atbildīgs par palīdzību maršrutu plānošanā nodaļas braucieniem un sekošanu nodaļas informētībai par visām H.O.G. programmām.
4. Redaktors (Editor). Redaktors ir atbildīgs par rakstītu, mutisku (pārraidītu) un elektronisku materiālu vākšanu un organizēšanu nodaļas publikācijām, piemēram, informatīvajiem izdevumiem, preses paziņojumiem. Visas nodaļas publikācijas - rakstiskas, mutiskas (pārraides) vai elektroniskas - pirms to publicēšanas ir jāapstiprina atbalstošajam izplatītājam.
5. Drošības darbinieks (Safety Officer). Drošības darbiniekam ir atbildīgs par nodaļas biedru informēšanu par braucēju trenēšanās iespējām.
6. Fotogrāfs (Photographer). Fotogrāfs ir atbildīgs par nodaļas fotogrāfiju iegūšanu un organizēšanu izmantošanai nodaļas publikācijās un nodaļas vēstures albūmos. 7. Vēsturnieks (Historian). Vēsturnieks ir atbildīgs par nodaļas vēstures rakstiska stāstījuma sagatavošanu un saglabāšanu, ietverot ziņas par darbinieku amatiem, nodaļas aktivitātēm un biedriem.
8. Biedru reģistra darbinieks (Membership Officer). Biedru reģistra darbinieks ir atbildīgs to, lai nodrošinātu to, ka visi nodaļas biedri ir aktuāli H.O.G. biedri un saglabā katra biedra parakstītu ikgadējo nodaļas biedra reģistrācijas formu un ziņojumu, kas tiek parakstīts katru gadu; apstiprina nodaļas biedru ziņojumu, ik ceturksni nosūtot to uz H.O.G. biroju vai ieviešot labojumus www.members.hog.com .
9. Tīmekļa pārzinis (Webmaster). Tīmekļa pārzinis ir atbildīgs par materiālu vākšanu un organizēšanu nodaļas mājas lapai elektroniskajā tīmeklī un sponsorējošā izplatītāja atļaujas iegūšanu pirms to publicēšanas.

6. Biedra statuss


1. Visi Harley Owners Group biedri drīkst pievienoties jebkurai apstiprinātai nodaļai. Ja piederība H.O.G. ir beigusies, tas automātiski izbeidz piederību vietējai nodaļai un jebkādas ar to saistītās piederības. Katra vietējā nodaļa ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka tās biedri ir aktuāli H.O.G. biedri un lai saglabātu katra biedra parakstītu ikgadējo nodaļas biedra reģistrācijas formu un ziņojumu. Katrai personai, kas stājas vietējā nodaļā vai atjauno piederību tai, ir pienākums sniegt pierādījumu savai starptautiskajai piederībai kā apliecinājumu atbilstībai biedra statusam.
2. Atbalstošais izplatītājs drīkst pārtraukt vai izbeigt personas biedra statusu atbalstāmajā nodaļā, ja atbalstošais izplatītājs tikai pēc saviem ieskatiem nolemj, ka biedra uzvedība ir nevēlama vai pretēja sponsorējošā izplatītāja interesēm. Nodaļām, kas ir reģistrētas kā bezpeļņas organizācijas, lūdzu saskaņot ar nodaļas papildstatūtiem, kuros ir atsevišķa sadaļa par biedru izslēgšanu.

7. Biedra nauda


1. Nodaļām ir jābūt bezpeļņas organizācijām. Atbalstošais izplatītājs drīkst noteikt nodaļas biedra naudu, kas izlietojama vienīgi nodaļas administrēšanas izdevumu un izmaksu segšanai. Nodaļām, kas ir reģistrētas kā bezpeļņas organizācijas, lūdzu saskaņot ar nodaļas papildstatūtiem, kuros ir sadaļa par biedra naudu.
2. Nodaļas var vadīt likumīgas līdzekļu piesaistes aktivitātes, lai palīdzētu nodaļas darbības izdevumu segšanā vai piesaistītu līdzekļus labdarības pasākumiem. Visas šādas līdzekļu piesaistes aktivitātes ir jāapstiprina atbalstošajam izplatītājam.

8. Darbība


Par nodaļas pasākumiem un aktivitātēm pilnībā ir atbildīga vietējā nodaļa. Šie pasākumi un aktivitātes drīkst ietvert jebkuras uz ģimeni orientētas, drošas aktivitātes, kas veicina motobraukšanas sporta pozitīvu tēlu un piesaista līdzdalībai nodaļā.

9. Nodaļas publikācijas


Visos materiālos, ko publicē nodaļa, ir jāiekļauj nodaļas oficiālais nosaukums un numurs. Visām nodaļas publikācijām - rakstiskām, mutiskām (pārraidītām) vai elektroniskām - ir jābūt atbalstošā izplatītāja apstiprinātām. Ja kādā brīdī H.O.G. pēc saviem ieskatiem nosaka, ka nodaļas publikācijas nav savienojamas ar uz ģimeni orientētu, nepolitisku filozofiju un / vai H.O.G. mērķiem, nodaļas atzīšana par H.O.G. apstiprinātu organizāciju var tikt izbeigta. Visu nodaļas jebkāda veida publikāciju kopija ir jānosūta uz H.O.G. biroju.

10. Firmas zīmes atļauja


1. Firmas zīmes H.O.G.®, HOG®, HARLEY OWNERS GROUP®, L.O.H.®, LADIES OF HARLEY® un sekojošie H.O.G. logo (H.O.G. Firmas zīmes) ir starp daudzajām Harley-Davidson Motor Company firmas zīmēm. Šīs H.O.G. firmas zīmes nekādā veidā nedrīkst tikt izmainītas un tikt lietotas kopā ar citiem vārdiem vai attēliem.
2. Šo H.O.G. nodaļu statūtu izdošana vai atjaunošana nosaka ierobežotu atļauju lietot H.O.G. firmas zīmes šo ikgadējo statūtu termiņa laikā. Nākotnē katra Eiropas nodaļa ārpus ikgadējiem statūtiem slēgs autentiskās firmas zīmes atļaujas līgumu ar H.O.G.
3. Statūtos noteiktā H.O.G. nodaļas atļauja lietot H.O.G. firmas zīmes ir ierobežota tikai lietošanai saistībā ar oficiālo nodaļas nosaukumu un materiāliem, kas attiecas uz nodaļas aktivitātēm.
4. Pašreizējais H.O.G. ērgļa logo drīkst tikt attēlots tikai kopā ar oficiālo nodaļas nosaukumu, kas jānovieto virs H.O.G. ērgļa logo un oficiālās H.O.G. nodaļas uzšuves ietvaros, kā zemāk norādīts.
5. Nodaļām ir jāiegūst H.O.G. piekrišana pirms H.O.G. firmas zīmju lietošanas uz jebkādiem materiāliem, izņemot nodaļas publikācijas. T- kreklus, nozīmītes un visus citus priekšmetus drīkst ražot tikai Harley-Davidson Motor Company licences īpašnieki un tādēļ tos vispirms ir jāapstiprina H.O.G.
6. Nodaļa drīkst lietot H.O.G.firmas zīmes tikai tik ilgi, kamēr darbojas ikgadējie statūti vai ir spēkā H.O.G. firmas zīmes atļaujas līgums starp H.O.G. un statūtus ievērojošo nodaļu, un nodaļa darbojas saskaņā ar šiem statūtiem un H.O.G. darbības stratēģiju. H.O.G. drīkst vienīgi pēc saviem ieskatiem izbeigt nodaļas ierobežoto atļauju lietot H.O.G. firmas zīmes jebkurā laikā pēc 30 dienām kopš rakstiska paziņojuma, un nodaļai nekavējoties jāpārtrauc visu zīmju lietošana, kad paziņojums stājies spēkā.
7. Nodaļai jāsniedz tādu atbalstu, kādu pamatoti drīkst pieprasīt Harley-Davidson Motor Company, lai aizsargātu H.O.G. firmas zīmes nodaļas darbības apvidū.

11. Papildstatūti


1. Šiem statūtiem ir jātop pieņemtam un jākalpo kā H.O.G. nodaļu darbības stratēģijai un jābūt pieejamiem visiem nodaļas biedriem.
2. Nodaļām, kas ir reģistrētas kā bezpeļņas organizācijas, papildstatūti papildina šos statūtus un H.O.G. darbības stratēģiju. Atbalstošajam izplatītājam un H.O.G. birojam ir jāapstiprina nodaļas papildstatūtus pirms to publicēšanas vai ieviešanas. Pieņemto papildstatūtu kopiju pēc to pieņemšanas ir jāiesniedz atbalstošajam izplatītājam un H.O.G. birojam un tam jābūt pieejamam visiem nodaļas biedriem. Pretrunu gadījumā nodaļas papildstatūtiem ir virsroka.

12. Labojumi


H.O.G. jebkurā laikā tikai pēc pašas ieskatiem drīkst labot šos statūtus, balstoties uz H.O.G. pārskatu par nodaļas attīstību un vajadzībām vai sakarā ar nesaskaņām ar atsevišķiem spēkā esošiem valsts vai vietējiem likumiem.

13. Naudas izmaksas


Nodaļas sairšanas vai pilnīgas likvidācijas gadījumā visi atlikušie nodaļas līdzekļi un īpašums, kas atlikuši pēc visu nodaļas saistību un parādu un ar to saistīto izmaksu nokārtošanas, var tikt izdalīti tādai organizācijai vai organizācijām, kuras ir dibinātas un darbojas vienīgi labdarības mērķos un kuras atbilst labdarības organizācijām pēc attiecīgās valsts likumiem. Nekādā gadījumā neviena no šīm vērtībām vai īpašumiem nedrīkst tikt izdalīta ne direktoram, ne amatpersonai, ne privātpersonai.

14. Prasību neatzīšana


Lai gan nodaļa ir H.O.G. apstiprināta, tā darbojas kā atsevišķa, neatkarīga vienība, kas atbild par savām darbībām. Visi Harley Owners Group biedri un viņu viesi brīvprātīgi un uz savu risku piedalās H.O.G. un H.O.G. nodaļas aktivitātēs. Atbalstošais izplatītājs, H.O.G. un Harley-Davidson Motor Company, tās meitassabiedrības un izplatītāji un vietējo nodaļu amatpersonas ir brīvi no atbildības un nav vainīgi biedru / viesu savainojumos vai zaudējumos vai viņu īpašuma zaudējumā, kas varētu rasties, piedaloties H.O.G. vai H.O.G. nodaļas aktivitātēs. Tas nozīmē, ka katram un jebkuram no vietējās nodaļas biedriem un viņu viesiem nav pamata tiesiskām darbībām pret atbalstošo izplatītāju, H.O.G., Harley-Davidson Motor Company, tās izplatītājiem un meitassabiedrībām, vietējām nodaļām un to attiecīgajiem aģentiem un darbiniekiem sakarā ar jebkāda veida traumu, kas ir skārusi viņus, vai viņu īpašuma bojājumu.

15. Valsts un vietējie likumi


Ja kāda no šo statūtu daļām ir nederīga jebkādu cēloņu dēļ sakarā ar valsts vai vietējiem likumiem, kas juridiski ir spēcīgāki par šo statūtu saturu, tad tā daļa ir jāuzskata par izslēgtu no šiem statūtiem, un pārējā statūtu daļa paliek derīgam un pilnā spēkā eksistējoša.

16. Darbības stratēģija


1. Atbalstīšanas izbeigšana un anulēšana: Gadījumā, ja atbalstošais izplatītājs nolemj pārtraukt vai anulēt nodaļas atbalstīšanu:
1. Atbalstošajam izplatītājam ir jāinformē atbilstošo H.O.G. menedžeri par atbalstošā izplatītāja nolūku izbeigt vai pārtraukt atbalstīšanu piecpadsmit dienas pirms rakstiska paziņojuma par atbalstīšanas pārtraukšanu vai anulēšanu iesniegšanas nodaļai. Šādu paziņojumu var sniegt arī pa telefonu vai telefaksu.
2. Atbalstošajam izplatītājam ir jāiesniedz nodaļai rakstisku paziņojumu par to, ka atbalstīšana ir pārtraukta vai anulēta, izklāstot iemeslus. Iepriekšminētais paziņojums stājas spēkā piecpadsmit dienas pēc paziņojuma nodošanas. Atbalstošā izplatītāja rakstītā paziņojuma kopija nodaļas biedriem kopiju ir jānosūta H.O.G. menedžerim.
3. Jebkurš sekojošs statūtu iesniegums no grupas, ko bija atbalstījis iepriekšējais atbalstošais izplatītājs, netiks izskatīts vismaz trīs mēnešus pēc atbalstīšanas pārtraukšanas vai izbeigšanas iepriekšējai statūtus ievērojošajai nodaļai.

2. Nodaļas aktivitātes:
1. Nodaļai ir jāprecizē, vai pasākumi ir „atvērtie”, „slēgtie” vai „tikai biedriem”.
2. Slēgtie pasākumi ir tie nodaļas pasākumi, kas ir domāti nodaļas biedriem un vienam viesim uz katru biedru.
3. Biedru pasākumi ir pasākumi, kas ir domāti tikai H.O.G. biedriem.
4. Atvērtie pasākumi ir tie pasākumi, kas ir domāti nodaļas biedriem, starptautiskajiem H.O.G. biedriem un citiem viesiem pēc vēlēšanās.

3. Biedra statuss: Lai pārtrauktu vai anulētu biedra statusu nodaļā, atbalstošajam izplatītājam jādara sekojošais:
1. Rakstiski jāpaziņo biedram par viņa biedra statusa anulēšanu. Skaidri un koncentrēti jānorāda anulēšanas iemeslu.
2. Jāatmaksā biedra samaksātā gada biedra maksa.
3. Jānosūta anulēšanas vēstules kopiju H.O.G. menedžerim.
4. Nodaļām, kas ir reģistrētas kā bezpeļņas organizācijas, lūdzu saskaņot ar nodaļas papildstatūtiem, kuros ir atsevišķa sadaļa par biedra statusa pārtraukšanu vai anulēšanu.

4. Informatīvie izdevumi: Informatīvie izdevumi var būt jebkādi iespiesti materiāli, kas informē biedrus par aktivitātēm, piemēram, pastkartes, flaijeri, daudzu lappušu publikācijas u.c. Informatīvajā izdevumā minētajām aktivitātēm jānorāda, vai tas ir atvērtais pasākums, H.O.G. biedru pasākums vai slēgtais pasākums.
5. Nodaļas statuss: Jebkuras nodaļas atzīšana par H.O.G. apstiprinātu organizāciju var tikt anulēta, ja šī nodaļa nenovada kādu pasākumu vai nepublicē kādu informatīvo izdevumu.